Безплатна доставка с Box Now в цялата страна (за гр. София в рамките на деня) | Безплатна доставка Speedy до 31.05

ПотребителКоличка

Вашата количка е празна.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Информация за аптеката, предмет
 2. Предложение и сключване на договор за продажба от разстояние
 3. Право на отказ от договора за покупка от разстояние
 4. Цени и условия на плащане
 5. Условия за доставка и транспорт
 6. Запазване на правото на собственост
 7. Отговорност за дефектни продукти (гаранция)
 8. Оползотворяване на промоционални ваучери
 9. Оползотворяване на ваучери за подарък
 10. Консултации с магистър-фармацевт
 11. Разни
 12. Защита на личните данни и кукита (cookies)
 13. Контролни органи
 14. Алтернативно разрешаване на спорове


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АПТЕКАТА, ПРЕДМЕТ

"БЕНУ България" ЕООД, ЕИК 206877150 е със седалище и адрес на управление в България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1700, район Студентски, ул. "Околовръстен път" № 199А (наричано по-долу "ПРОДАВАЧА" или "АПТЕКАТА"), притежаващо разрешение № АП -2360/30.05.2022 г. за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (наричана по-долу "ИАЛ") по чл. 229, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (наричан по-долу "ЗЛПХМ").

АПТЕКАТА е вписана под номер 96 / 8.09.2022 г. в Списъка на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание, публикуван на интернет страницата на ИАЛ.

Адрес на физическия обект на АПТЕКАТА: област София, община Столична, гр. София, п.к. 1700, район Студентски, ул. "Околовръстен път" № 199А, с ръководител: Маг.-фарм. Божидар Георгиев Киряков.

Друга информация, публикувана в ОУ по-долу или на други места в този уебсайт: номенклатура, съдържаща международните непатентни наименования и търговските имена на предлаганите лекарствени продукти; цена на лекарствените продукти; стойността на транспортните разходи, невключени в бруто цената на лекарствените продукти, свързани с тяхната доставка; начина на плащане, доставка и изпълнение на договора за продажба от разстояние, правото на Потребителя да се откаже от договора и условията, при които лекарственият продукт може да не бъде приет; и др.

Адрес и контакти за кореспонденция и въпроси: гр. София, п.к. 1700, район Студентски, ул. "Околовръстен път" № 199А, имейл адрес: info@benu.bg, отдел "Обслужване на клиенти", телeфон +359885699586.

 

1.1 Съгласно разпоредбите на настоящите Общи условия (наричани по-долу "ОУ"), ПРОДАВАЧЪТ сключва договори за продажба от разстояние на стоки, предлагани онлайн на уебсайта на АПТЕКАТА www.benu.bg, като тези ОУ стават неразделна част от така сключения договор за продажба, по смисъла на чл. 45 -  чл. 49 от ЗЗП, с:

 1. Потребител - всяко физическо лице, което: (а) придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност; и/или (б) сключва договор съгласно Закона за защита на Потребителите (наричан по-долу "ЗЗП"), действайки извън рамките на своята търговска или професионална дейност; при което е приложим и Законът за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (наричан по-долу "Закона за продажба на стоки") по отношение на Потребителски гаранции, рекламации и др.; или
 2. Физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което при сключване на правна сделка действа в рамките на упражняване на своята търговска или независима професионална дейност.

(всеки от които наричан по-долу "КЛИЕНТ").

 

1.2 Покупка на стоки от уебсайта на АПТЕКАТА може да бъде осъществена:

 1. Без да е необходима предварителна регистрация (като нерегистриран Потребител), но само след като КЛИЕНТЪТ предостави валиден адрес на електронна поща (наричани по-долу "Нерегистрирани КЛИЕНТИ"); или
 2. След предварителна регистрация и създаване на КЛИЕНТСКИ профил на КЛИЕНТА. По-конкретно, КЛИЕНТЪТ попълва електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (online) на интернет страницата www.benu.bg/users/register/, в която следва да посочи верни и точни данни - имена / наименование, адрес за доставка, адрес на електронна поща, телефон, и др., които КЛИЕНТЪТ предоставя при регистрацията доброволно, давайки изричното си съгласие за тяхното обработване, включително с оглед предприемане на стъпки по негово/нейно искане преди встъпване в договорни отношения (наричани по-долу "Регистрираните КЛИЕНТИ"). ПРОДАВАЧЪТ използва тези данни само по начина, описан в Политиката за защита на лични данни и кукита (cookies) в уебсайта www.benu.bg. КЛИЕНТЪТ следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация. При регистрация КЛИЕНТЪТ посочва уникално потребителско име. В случай че потребителското име не е регистрирано от друг Регистриран КЛИЕНТ, КЛИЕНТЪТ получава посоченото потребителско име.

 

1.3 Настоящите ОУ се прилагат в отношенията на ПРОДАВАЧА както с Регистрираните КЛИЕНТИ, така и с Нерегистрираните КЛИЕНТИ. Текстът им е достъпен онлайн на Интернет страницата с адрес www.benu.bg/terms-page.html по начин, който позволява съхраняването и възпроизвеждането му. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите ОУ, е разположена на всяка страница в уебсайта на АПТЕКАТА www.benu.bg. С всяко използване на услугите и ресурсите на уебсайта www.benu.bg, включително с отварянето на интернет страница от него, както и чрез натискане на електронна препратка от началната или която и да е друга интернет страница на уебсайта, КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с настоящите ОУ, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако Нерегистриран КЛИЕНТ не е съгласен с което и да било от изискванията, предвидени в тези ОУ, същият следва да не използва уебсайта www.benu.bg или която и да е от функциите му.

 

1.4 В процеса на регистрация за създаване на потребителски профил (КЛИЕНТСКИ акаунт) на уебсайта www.benu.bg, по-конкретно преди натискане на виртуалния бутон "Регистрация", КЛИЕНТЪТ прави изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (наричан по-долу "ЗЕДЕУУ"), с което декларира, че е запознат, съгласен е с и приема Общите условия и Политиката за защита на лични данни и кукита (cookies), като по-конкретно КЛИЕНТЪТ отбелязва отметка в поле "Прочел съм, запознат съм с, приемам и се задължавам да спазвам Общите условия и Политиката за защита на лични данни и кукита (cookies), информиран/а/ съм за обема от мои лични данни, които ще бъдат обработвани, съответните цели и средства и давам съгласието си за това", при което е предоставен хиперлинк към съдържанието на горепосочените. При записването му на даден носител в сървъра на ПРОДАВАЧА, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ. ПРОДАВАЧЪТ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на КЛИЕНТА, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на КЛИЕНТА и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на ОУ и регистрацията му, с оглед на евентуалното възникване на правен спор. Страните се съгласяват, че въвеждането на парола за достъп в потребителския профил (КЛИЕНТСКИЯ акаунт) съставлява уникално идентифициране на КЛИЕНТА като автор при изпращането на електронни изявления чрез уебсайта www.benu.bg, идентифициране на КЛИЕНТА като титуляр на тези изявления и получаваната от ПРОДАВАЧА логически свързана с тези електронни изявления електронна информация представлява електронен подпис по чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕУУ, на който страните с настоящото признават стойността на саморъчен подпис в отношенията помежду им. КЛИЕНТЪТ се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от ПРОДАВАЧА. Страните се съгласяват, че изпращаните от ПРОДАВАЧА към КЛИЕНТА съобщения чрез електронна поща от имейл адреса info@benu.bg съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация, която е електронна и е логически свързана с тях и сочи, че същите изхождат от посочения електронен пощенски адрес, съставляват идентифициране на ПРОДАВАЧА като автор и титуляр на тези електронни изявления и е електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕУУ, на който с настоящото страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

При потвърждаване на поръчката си, Нерегистриран КЛИЕНТ прочита, запознава се, изразява съгласието си с и приема настоящите ОУ и с Политиката за защита на лични данни и кукита (cookies) като декларира това чрез отбелязване на отметка в поле "Прочел съм, запознат съм с, приемам и се задължавам да спазвам Общите условия и Политиката за защита на лични данни и кукита (cookies), информиран/а/ съм за обема от мои лични данни, които ще бъдат обработвани, съответните цели и средства и давам съгласието си за това", при което е предоставен хиперлинк към съдържанието на горепосочените".

 

1.5 Регистрация чрез вход през социалната мрежа Фейсбук:

 1. Освен чрез попълване на съответна електронна форма за регистрация, КЛИЕНТЪТ може да регистрира свой КЛИЕНТСКИ профил в уебсайта на АПТЕКАТА www.benu.bg и чрез профила си в социалната мрежа Фейсбук (www.facebook.com). При създаване на КЛИЕНТСКИ профил чрез вход през Фейсбук всички или част от необходимите за регистрацията данни на КЛИЕНТА се изпращат директно и автоматично от профила, който КЛИЕНТЪТ има във Фейсбук, към ПРОДАВАЧА. Такива са, без да се ограничават до, име, профилна снимка, пол, език, страна, електронен пощенски адрес. Със заявяването на регистрация в уебсайта на АПТЕКАТА www.benu.bg чрез услугата вход през Фейсбук КЛИЕНТЪТ изразява своето изрично съгласие да бъде осъществен достъп до данните относно регистрацията му във Фейсбук (www.facebook.com) и те да бъдат предоставени от Фейсбук (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com и което обработва данните на КЛИЕНТА) на ПРОДАВАЧА;
 2. Услугата вход през Фейсбук не е услуга, предоставяна от ПРОДАВАЧА. Ползването от КЛИЕНТИТЕ на тази услуга се извършва при спазване от тяхна страна на условията и правилата за ползване и политиките за конфиденциалност и обработване на лични данни за услугата, предоставяна от Фейсбук (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com). Ползването на услугата вход през Фейсбук не се регулира от и подчинява на настоящите ОУ.

 

1.6 В случай че непълнолетно лице желае да се регистрира на уебсайта на АПТЕКАТА www.benu.bg, съгласие с ОУ се декларира и от страна на негов родител или попечител. Не се допуска регистрацията на малолетни лица като Регистрирани КЛИЕНТИ в уебсайта www.benu.bg. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на ПРОДАВАЧА и на трети лица при регистрацията и ползването на сайта, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията за съгласие с тези ОУ. Във всички случаи, през уебсайта на АПТЕКАТА www.benu.bg не се извършва продажба на лекарствени продукти на непълнолетни лица.

 

1.7 Съгласно чл. 234, ал. 4 от ЗЛПХМ и чл. 58, ал. 1 от ЗЗП, е забранено предлагането и продажбата чрез сключване на договори от разстояние (по интернет) за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Съответно, ПРОДАВАЧЪТ не предлага и не продава онлайн в АПТЕКАТА лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В онлайн АПТЕКАТА се продават само лекарствени продукти без лекарско предписание, които са разрешени за употреба по реда на ЗЛПХМ. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност в случай че Потребител изпрати на ПРОДАВАЧА и/или на магистър-фармацевта на АПТЕКАТА посредством онлайн формата за контакт на сайта, по имейл или по какъвто и да било друг начин своя рецепта или рецепта на трето лице; при което ПРОДАВАЧЪТ потвърждава, че незабавно ще изтрие която и да било получена рецепта и няма да обработва и съхранява съдържащите се в нея лични данни. Съответно, Потребителите могат да заповядат с рецепти във физическия обект на АПТЕКАТА, чийто адрес е посочен в т. 1 по-горе.

 

 1. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
  1. Описанията на продуктите, съдържащи се в онлайн АПТЕКАТА на ПРОДАВАЧА, не представляват обвързващи предложения от страна на ПРОДАВАЧА, а служат с оглед на това да съдействат на КЛИЕНТА да изпрати/направи обвързваща поръчка за сключване на договор. Терминът "поръчка", използван в настоящите ОУ, има смисъла на: "поръчка" съгласно чл. 49, ал. 2 и сл. от ЗЗП; "предложение" за сключване на договор съгласно чл. 13, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите; както и "заявка" за лекарствен продукт съгласно чл. 46 и чл. 47 от Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (наричана по-долу "Наредба № 28").

 

  1. КЛИЕНТЪТ може да изпрати поръчка чрез формата за онлайн поръчка, интегрирана в онлайн АПТЕКАТА на ПРОДАВАЧА. След поставяне на избраните стоки във виртуалната кошница за пазаруване и преминаване през процеса на правене на поръчка по електронен път, КЛИЕНТЪТ изпраща правно обвързваща поръчка за сключване на договор по отношение на стоките, съдържащи се в кошницата за пазаруване, посредством натискането на бутона, който приключва процеса на поръчването. КЛИЕНТЪТ може също така да изпрати поръчката до ПРОДАВАЧА по електронна поща или чрез използване на онлайн формата за контакт.

При подадена поръчка за лекарствен продукт ПРОДАВАЧЪТ потвърждава в писмена форма или на друг траен носител следната информация: (i) номенклатура, съдържаща международните непатентни наименования и търговските имена на предлаганите лекарствени продукти; (ii) цената на лекарствените продукти и стойността на транспортните разходи, невключени в бруто цената им, свързани с тяхната доставка; (iii) начина на плащане, доставка и изпълнение на договора.

 

  1. ПРОДАВАЧЪТ може да приеме поръчката на КЛИЕНТА в рамките на пет дни, алтернативно:
 1. като изпрати на КЛИЕНТА потвърждение на поръчката в писмена или текстова форма (по електронна поща - имейл), при което получаването от КЛИЕНТА на потвърждението на поръчката се счита за определящо; или
 2. чрез доставяне на поръчаната(ите) стока(и) на КЛИЕНТА, при което получаването на стоката(ите) от КЛИЕНТА се счита за определящо; или
 3. като поиска плащане от КЛИЕНТА, след като КЛИЕНТЪТ направи поръчката си.

 

В случай, че са налице две или повече от посочените по-горе алтернативи, договорът се счита за сключен в момента, в който която и да било от тях възникне първа. Срокът за приемане на поръчката започва да тече от деня, следващ изпращането на поръчката от КЛИЕНТА, и изтича с изтичането на петия ден, следващ изпращането на поръчката от КЛИЕНТА. Ако ПРОДАВАЧЪТ не приеме поръчката на КЛИЕНТА за сключване на договор за продажба от разстояние в рамките на горепосочения период, това се счита за отхвърляне на направената поръчка, в резултат на което КЛИЕНТЪТ вече не е обвързан от своето волеизявление за намерение да закупи стоката.

 

Приемането на поръчката за лекарствен продукт и отпускането на лекарствения продукт се извършва от магистър-фармацевта в АПТЕКАТА.

 

  1. При направена поръчка чрез онлайн формуляра за поръчка на ПРОДАВАЧА, текстът на поръчката се запазва от ПРОДАВАЧА и се изпраща на КЛИЕНТА в текстова форма (например, по електронна поща (имейл) на КЛИЕНТА) след сключването на договора. ПРОДАВАЧЪТ не предоставя на КЛИЕНТА текста на договора достъпен извън посоченото в предходното изречение. Ако преди да изпрати своята поръчка КЛИЕНТЪТ си е създал потребителски профил (акаунт на Регистриран КЛИЕНТ) в онлайн АПТЕКАТА, данните за поръчката ще бъдат архивирани на интернет сайта на АПТЕКАТА и могат да бъдат изискани безплатно от КЛИЕНТА чрез неговия защитен с парола потребителски профил (КЛИЕНТСКИ акаунт), като предостави съответните данни за вход.

 

  1. Преди да подаде обвързваща поръчка чрез онлайн формуляра за поръчка на ПРОДАВАЧА, КЛИЕНТЪТ има възможността да идентифицира възможни грешки при въвеждане, като внимателно прочете информацията, показана на екрана. Ефективно техническо средство за по-добро разпознаване на грешки при въвеждане може да бъде използването на функцията за уголемяване на браузъра, с помощта на която се увеличава дисплеят на екрана. КЛИЕНТЪТ може да коригира своите записи по време на процеса на електронна поръчка, използвайки обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не щракне върху бутона, който финализира процеса на поръчката.

 

  1. Договорът може да бъде сключен само на български език.

 

  1. Обработката на поръчките и контактите с КЛИЕНТИТЕ обикновено се извършват чрез електронна поща (имейл) и автоматизирана обработка на поръчките. КЛИЕНТЪТ следва да подсигури и гарантира, че предоставеният от него/нея електронен адрес (имейл) за обработка на поръчката е правилен, така че имейлите, изпратени от ПРОДАВАЧА, да могат да бъдат получавани на този имейл адрес. По-специално, когато използва филтри за СПАМ, КЛИЕНТЪТ следва да гарантира, че всички имейли, изпратени от ПРОДАВАЧА или от трети страни, ангажирани от ПРОДАВАЧА за обработка на неговата/нейната поръчка, могат да бъдат доставени.

 

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

Съгласно нормативната уредба за безопасност на лекарствата, лекарствените продукти са стоки, които поради естеството си не са годни за връщане и бързо се развалят. Съгласно чл. 234, ал. 5 от ЗЛПХМ, е забранено връщането на закупени лекарствени продукти, съответно правото на отказ от договора и връщане е изключено за тези стоки, както и за медицински изделия.

 

  1. Потребителят има право да се откаже от сключения договор за покупка от разстояние в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят или посочено от него/нея трето лице, различно от куриера, е приел (получил) стоката или последната част от доставката, независимо от начина на приемане на стоките или извършване на плащането, без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на:
 1. преките разходи за връщането на съответните стоки (по смисъла на чл. 55, ал. 2 от ЗЗП), а именно куриерските разходи по т. 3.3 (i) по-долу, съобразно тарифата на съответния куриер; и
 2. допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ПРОДАВАЧА (по-конкретно, ПРОДАВАЧЪТ няма задължение да му ги възстанови);

при условията на чл. 50, т. 2, във връзка с чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ал. 2 от ЗЗП и другите приложими разпоредби на българското законодателство.

 

  1. Ако иска да се откаже от договора, преди изтичане на посочения в т. 3.1 по-горе 14-дневен срок Потребителят следва да заяви недвусмислено на ПРОДАВАЧА решението си да се откаже. За целта е достатъчно Потребителят да изпрати на ПРОДАВАЧА съобщение за упражняване на правото си на отказ като, например, попълни следния стандартен формуляр и ни го изпрати обратно: (i) на адрес: "БЕНУ България" ЕООД, гр. София, ул. Околовръстан път 199А; или (ii) чрез изпращане на съобщение (имейл) на адреса на електронна поща на ПРОДАВАЧА: info@benu.bg, при което АПТЕКАТА изпраща на Потребителя по електронната поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 

Стандартен формуляр за отказ от договора:
(попълнете и ни го изпратете единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: "БЕНУ България" ЕООД
Адрес: България, гр. София, п.к. 1700, район Студентски, ул. "Околовръстен път" № 199А
телефон за контакти: +359885699586
имейл адрес: info@benu.bg

 

С настоящето уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупката на следните стоки:

_______________________________________________________

_______________________________________________________


Поръчано на (*) ____________ / получено на (*) _____________


________________________________________________________
Име на Потребителя/Потребителите

________________________________________________________
Адрес на Потребителя/Потребителите

Съгласен (съгласна) съм да ми възстановите сумата по банков път, като я преведете по следната моя банкова сметка:

 

________________________________________________________
 

 

________________________________________________________
Подпис на Потребителя/Потребителите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

_________________________
Дата

 

(*) Ненужното се зачертава

 

Формулярът може да бъде изтеглен от тук

 

  1. Ако Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора като е изпратил съобщение на ПРОДАВАЧА съгласно т. 3.2 по-горе, то тогава без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил ПРОДАВАЧА за решението си за отказа, а именно датата, на която при ПРОДАВАЧА е постъпило съобщението за отказа от този договор:
 1. Потребителят следва да изпрати за своя сметка стоката обратно на ПРОДАВАЧА по куриер по свой избор, и да му представи доказателство за това; срокът се счита за спазен, при положение че Потребителят изпрати стоката обратно на ПРОДАВАЧА преди изтичането на срока от 14 (четиринадесет) дни; и
 2. При съблюдаване на изискванията по чл. 54, ал. 1 и 4 от ЗЗП, ПРОДАВАЧЪТ възстановява на Потребителя всички платени от него/нея суми, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи за доставка на стоките, възникнали от това, че Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ПРОДАВАЧА), като ПРОДАВАЧЪТ може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи върнатите стоки или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил/а/ стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. За възстановяване на плащането ПРОДАВАЧЪТ използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за него/нея, при което в никакъв случай на Потребителя не се начисляват каквито и да било такси.

 

3.4 Правото на отказ и връщане не се прилага за договори за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (cъгласно чл. 57, т. 5 от ЗЗП). Във всички случаи, поради естеството на предлаганите стоки в онлайн Аптеката, включително по отношение на медицински изделия, ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да откаже на Потребителя да упражни правото си на отказ, на основание и при условията съгласно чл. 57, т. 5  от ЗЗП. Така че Потребителят следва да върне стоката в запазена, неразпечатана и неотворена първична и вторична опаковка, с ненарушена цялост, без следи от употреба, неизползвана и с пълна окомплектовка, в случай че има такава. Стоките трябва да отговарят точно на вида, в който са получени. В противен случай ПРОДАВАЧЪТ има правото да откаже да приеме върнатата стока и да не възстанови на Потребителя заплатената от него/нея сума, тъй като на връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на гореизброените условия.

 

 1. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

 

  1. Освен ако не е посочено друго в описанието на продукта на ПРОДАВАЧА, посочените цени са крайни брутни цени, включващи ДДС и всички други приложими данъци и такси, ако има такива. Всички допълнителни разходи за доставка и/или транспорт са посочени отделно в описанието на съответния продукт.

 

  1. КЛИЕНТЪТ избира стоките от интернет страницата на АПТЕКАТА и може да заплати заявените продукти по един от следните начини:
 1. C кредитна или дебитна карта през BORICA / вирутален ПОС терминал; или
 2. С наложен платеж / паричен превод при получаване на стоката от куриер при доставката - такса за използване на този метод на плащане 1 лв. с ДДС

 

  1. При всяко обявяване на намаляване на цената на стока, предлагана на уебсайта на АПТЕКАТА, ПРОДАВАЧЪТ следва да посочи "предишната цена", прилагана от него за определен период от време преди въвеждането на намалението на цената, а именно най-ниската цена, прилагана от него на уебсайта на АПТЕКАТА за период от време (на основание и при условията по чл. 64 и чл. 65 от ЗЗП):
 1. Не по-кратък от 7 (седем) дни преди датата на намалението на цената - за стоки, които подлежат на бързо разваляне или които имат кратък срок на годност, или които се предлагат на пазара за период, по-кратък от 30 (тридесет) дни; или
 2. Не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди въвеждането на намалението на цената - за стоки, които не са храни и други бързо развалящи се стоки.

При прогресивно намаление на цената предишната цена е цената без намаление преди първото намаление на цената.

 

  1. С настоящото ПРОДАВАЧЪТ добросъвестно уведомява КЛИЕНТА, че би могло за едни и същи стоки да има разлика в обявените цени, промоционални оферти и други активности в стационарните му аптеки, на уебсайта на АПТЕКАТА www.benu.bg и в други онлайн платформи за продажба на стоки от разстояние от него.

 

5. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ

5.1 ПРОДАВАЧЪТ използва услугите на куриерски компании Speedy и BOX NOW за доставка на поръчаните стоки. Приемайки и съгласявайки се с настоящите ОУ, КЛИЕНТЪТ приема и се съгласява и с условията за доставка, на посочените компании. ПРОДАВАЧЪТ изпраща стоката, при което доставката се извършва в рамките на зоната за доставка, посочена от ПРОДАВАЧА, до КЛИЕНТА, по един от следните начини, избран от КЛИЕНТА, освен ако не е уговорено друго:

5.1.1 чрез куриерска компания BOX NOW:

ПРОДАВАЧЪТ използва услугите на куриерска компания BOX NOW за доставка до автоматизирана машина за пратки на куриерска компания  BOX NOW (наричана по-долу „ BOX NOW автомат“), по избор на КЛИЕНТА.

Доставката до BOX NOW автомат в гр. София се извършва в същия ден при направена поръчка преди 14:00 часа от понеделник до петък.

Доставка до BOX NOW автомат извън гр. София или в гр. София за поръчки направени след 14:00 часа, се извършва на следващия работен ден.

 Доставката до автомат на BOX NOW е безплатна за промоционален период до 30.06.2024 г. включително.

След изтичане на посочения промоционален период цената на доставка е в размер на 3,59 лв. с ДДС.

КЛИЕНТЪТ получава безплатна доставка за покупка, която е на стойност над 60 лв. с ДДС.

Максималното тегло на поръчката е 20 кг.. Поръчките трябва да имат максимални размери 60 x 45 x 36 см.

АПТЕКАТА не носи отговорност за графика и срока на доставка от страна на куриерска компания BOX NOW и запазва правото си да удължи срока за обработка на поръчките.

 

Линк за връщане: ТУК

5.1.2  чрез куриерска компания  Speedy:

(i)

Адрес за доставка:

 

ПРОДАВАЧЪТ използва услугите на куриерска компания Speedy за доставка до адрес, посочен   от КЛИЕНТА.

Срок, за който ПРОДАВАЧЪТ се ангажира стоката да бъде доставена:

Поръчки, направени до 14:00 ч. в работни дни

 

 

 

 

Доставят се от Speedy:

→ в рамките на следващия работен ден

Поръчки, направени след 14:00 ч. в работни дни или в почивни дни / национални празници

→ в рамките на до 2 (два) работни дни

Моля имайте предвид следните изключения от горепосоче-ните срокове за доставка: 

 1. За пратки до по-малки населени места, където куриерска компания Speedy има конкретен седмичен график за разнос, доставката се извършва според графика на куриера за обслужване на съответното населено място.
 2. Възможно е удължаване срока на доставка поради временна липса на поръчан от КЛИЕНТА продукт или недостатъчната му наличност за изпълнение на заявеното от количество, както и при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.
 3. Може да има забавяне в разноса на пратки от куриерската компания, което да е в резултат на лоши метеорологични условия, технически проблеми, обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и други фактори. КЛИЕНТИТЕ могат да проследяват пратката си по номера на товарителницата, която получават по имейл, след като пратката е предадена на Speedy.

 

(ii)

Офис на Speedy:

КЛИЕНТЪТ разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка, за да я получи в избрания от него/нея офис на куриерска компания Speedy. В случай че КЛИЕНТЪТ не отиде до съответния офис на Speedy и не получи поръчката си в горепосочения срок, поръчката се анулира и стоката се връща обратно в АПТЕКАТА, а заплатената от КЛИЕНТА сума за поръчката не се  възстановява.

Ако поръчани лекарствени продукти, независимо от избрания начин на заплащането им, не бъдат реално доставени на КЛИЕНТА по каквато и да било причина, то те не следва да излизат фактически от веригата на доставки на АПТЕКАТА и следва да бъдат съхранявани съобразно приложимите нормативни изисквания, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

 

Адресът за доставка, съответно даденият офис на Speedy, посочен в процеса на обработка на поръчките на ПРОДАВАЧА, се счита за решаващ за обработката на транзакцията.

 

С цел точна и навременна доставка, след всяка поръчка КЛИЕНТЪТ получава известие по предоставения от него/нея адрес на електронна поща, потвърждаващо направената поръчка. Куриерска компания Speedy изпраща на КЛИЕНТА съобщение по електронна поща в момента, когато поръчката е приета в Speedy за изпълнение на доставка, както и имейл/sms в деня на доставката.

 

Цена на доставка:

Тегло

До адрес на клиента

До офис на

Speedy

до 2 кг. и до 60 лв.

4,99 лв.

3,99 лв.

над 2 до 5 кг. и до 100 лв.

6,99 лв.

4,99 лв.

над 5 до 10 кг. и до 100 лв.

9,99 лв.

6,99 лв.

над 10 кг. до 20 кг. и до 100 лв.

14,99 лв.

8,99 лв.

 

КЛИЕНТЪТ получава безплатна доставка за покупка, която е на стойност над 60 лв. с ДДС.

 

5.2 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

 

5.3 Ако доставката на стоките не бъде осъществена поради причини, за които КЛИЕНТЪТ носи отговорност, КЛИЕНТЪТ поема разумните разходи, направени от ПРОДАВАЧА в резултат на това. Например, в случай че КЛИЕНТЪТ е заплатил онлайн c кредитна или дебитна карта цената на стоката и разходите по доставката й, ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да си прихване от сумата, дължима за възстановяване на КЛИЕНТА, сумата на разумните куриерски разходи, генерирани и заплатени от ПРОДАВАЧА на куриерската компания за неосъществената доставка както по товарителницата за първоначалното изпращане на стоката за доставка, така и по товарителницата за връщането й на ПРОДАВАЧА, като в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на неосъществяване на доставката, ПРОДАВАЧЪТ възстановява на КЛИЕНТА съответната останала сума. Това не се прилага по отношение на разходите за доставка, ако КЛИЕНТЪТ ефективно упражни правото си на анулиране / отказ от договора за продажба, в какъвто случай разпоредбите на Раздел 3 от тези ОУ ще се прилагат за разходите по връщане на стоки.

 

5.4 Ако КЛИЕНТЪТ действа в рамките на упражняване на своята търговска или независима професионална дейност, рискът от случайна загуба и случайно повреждане на продадената на КЛИЕНТА стока преминава върху КЛИЕНТА веднага след като  ПРОДАВАЧЪТ достави стоката на куриера, определен да изпълни транспортирането. Ако КЛИЕНТЪТ действа в качеството на Потребител, тогава рискът от случайна загуба или случайна повреда на продадените на КЛИЕНТА стоки преминава върху КЛИЕНТА или лицето, упълномощено да получи стоките, в момента, в който той/тя приеме стоките.

 

5.5 ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да се оттегли от договора частично или изцяло в случай, че самият той не получи точни или правилни доставки на стоки от своите доставчици и/или поради изчерпване на складовите си наличности, и/или поради каквато и да било друга обективна невъзможност да подсигури стоките въз основа на договорите си със свои доставчици. Това важи само в случай, че ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за липсата на доставка на стоки до него и при положение, че полагайки дължимата грижа е сключил с доставчика си конкретна сделка с покритие. ПРОДАВАЧЪТ полага всички разумни усилия, за да поръча и осигури стоката. Също така, ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да не достави част или всички поръчани стоки или да забави доставка поради обективни причини, включително, но не само поради сгрешен или неточен адрес за доставка или телефон на КЛИЕНТА, непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон ("ТЗ") и други извънредни обстоятелства и ситуации. В случай на липса на наличност или само на частична наличност на стоките, ПРОДАВАЧЪТ уведомява КЛИЕНТА по телефон или чрез съобщение по електронна поща (имейл) и му възстановява предварително заплатените средства незабавно, ако има такива.

 

  1. ОУ се прилагат на територията на Република България, съответно ПРОДАВАЧЪТ извършва доставка на поръчани стоки само на територията на Република България.

 

  1. Лекарствените продукти се доставят до 24 (двадесет и четири) часа от постъпването на поръчката, за което ПРОДАВАЧЪТ осигурява условия.

 

  1. Ваучерите и кодове за намаление се предоставят на КЛИЕНТА, както следва:
 1. По имейл;
 2. По телефона;
 3. Чрез социални мрежи.

 

 1. ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ

 

Ако ПРОДАВАЧЪТ изпълни договора предварително, се счита, че ПРОДАВАЧЪТ запазва правото на собственост върху доставените стоки до пълното изплащане от страна на КЛИЕНТА на дължимата покупна цена.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ (ГАРАНЦИЯ)

 

7.1 Освен ако не е предвидено друго в разпоредбите по-долу, само по отношение на Потребителите се прилага законовата уредба на отговорността за дефекти съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за продажба на стоки, а именно законова 24 (двадесет и четири) месечна гаранция за стоки, започваща да тече от момента на получаване на стоката, приложима и в случаите, когато стоката не отговаря на рекламата, за претендирането на която Потребителят следва да представи издадения му/й платежен документ (фискален бон) при закупуване на стоката; както и по чл. 32 и др. от Закона за продажба на стоки. В дерогация от горепосоченото, за договорите за доставка на стоки се прилага следното:

 

7.2 Ако КЛИЕНТЪТ действа в рамките на упражняване на своята търговска или независима професионална дейност,

 1. ПРОДАВАЧЪТ има избор на вида на последващо изпълнение;
 2. давностният срок за дефекти на стоките е една година от доставката на стоката;
 3. давностният срок не започва отново, ако е извършена заместваща доставка в рамките на отговорността за дефекти.

 

7.3 Посочените по-горе ограничения на отговорността и съкращаване на давностния срок не се прилагат по отношение на:

 1. искове за обезщетение за вреди и възстановяване на разноски, направени от КЛИЕНТА;
 2. договори за доставка на стоки, съдържащи цифрови елементи, всяко съществуващо задължение на ПРОДАВАЧА непрекъснато да предоставя актуализации за цифрови продукти, на основание на хипотезите по чл. 31, ал. 2, 3 и 4 от Закона за продажба на стоки;
 3. случаи, в които ПРОДАВАЧЪТ с измама е прикрил дефекта, ако въобще има такива.

 

7.4 По отношение на КЛИЕНТ, действащ в рамките на упражняване на своята търговска или независима професионална дейност, законоустановените давностни срокове за упражняване на какъвто и да било иск за правна защита, който може да съществува, остават незасегнати.

 

7.5 Ако КЛИЕНТЪТ действа като търговец или в рамките на упражняване на независимата си професионална дейност, той подлежи на търговско задължение да прегледа закупената стока и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно ПРОДАВАЧА. Ако КЛИЕНТЪТ не направи това, стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци (на основание чл. 324 от ТЗ).

 

7.6 Ако КЛИЕНТЪТ действа като Потребител, той е длъжен да повдигне възражения срещу доставените стоки с очевидни транспортни щети пред страната, извършваща доставката, и да уведоми ПРОДАВАЧА за това. Ако КЛИЕНТЪТ не изпълни горното, това няма да има никакъв ефект върху законовите или договорните претенции на КЛИЕНТА за дефекти.

 

7.7 За стоки, за които е приложима рекламация, включително, но не само, след установяване на фабричен дефект на закупени медицински изделия: когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора и на обективните изисквания за съответствие, доколкото не се прилагат други процедури и срокове по специален закон, например, срокът на годност при бързо развалящи се продукти и въобще сроковете и процедурите съгласно ЗЛПХМ и Закона за храните, Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствие на стоката, включително на стоката, съдържаща цифрови елементи, като по-конкретно има право (при условията по чл. 33 - 36, чл. 41, т. 3 и сл. и в сроковете по чл. 45 от Закона за продажба на стоки), като се свърже с ПРОДАВАЧА по телефон или по електронна поща (имейл):

 1. Да предяви рекламация, като поиска от ПРОДАВАЧА да приведе стоката в съответствие;
 2. Да получи пропорционално намаляване на цената;
 3. Да развали договора.

Ако съответният продукт не е наличен, може да се замени с равностоен продукт, като замяната може да се осъществи само със съгласието на Потребителя, а при несъгласие сумата му/й се възстановява в срок от 20 (двадесет) дни. Разходите по транспортирането при връщането на продуктите са за сметка на ПРОДАВАЧА.

 

При нарушена или разкъсана първична и/или вторична опаковка на стоката поради неправилно транспортиране, Потребителят може да предяви правото си на рекламация, както следва:

- пред куриерска компания  BOX NOW съгласно общите им условия публикувани на тяхната интернет страница.

- пред куриерска компания Speedy в момента на получаване на стоката. В случай че Потребителят приеме пратката на своя отговорност и не предяви претенции пред куриера, евентуална последваща рекламация се счита за недействителна.

 

 

 1. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ

 

  1. Кодове, които се дават от ПРОДАВАЧА като част от промоции с определен период на валидност и които не могат да бъдат закупени от КЛИЕНТА (наричани по-долу "промоционални кодове"), ако има такива, могат да бъдат оползотворени само в онлайн АПТЕКАТА на ПРОДАВАЧА и само в рамките на посочения период.

 

  1. Отделни продукти могат да бъдат изключени от промоционалната кампания, ако съответно ограничение произтича от съдържанието на кода в дадената кампания.

 

  1. Промоционалните кодове могат да бъдат използвани само преди завършване на процеса на поръчката. Последващо прихващане не е възможно.

 

  1. Само един промоционален код може да бъде оползотворен за една поръчка.

 

  1. Стойността на стоките трябва да съответства най-малко на сумата на промоционалния код. ПРОДАВАЧЪТ няма да възстанови оставащия кредит (разликата до пълната сума на кода).

 

  1. Ако стойността на промоционалния код не е достатъчна за покриване на поръчката, може да бъде избран един от другите методи на плащане, предлагани от ПРОДАВАЧА, за да се уреди разликата.

 

  1. Оставащият баланс по промоционален код няма да бъде изплатен нито в брой, нито ще бъде платена лихва по него.

 

  1. Сумата на промоционалния код в дадена кампания няма да бъде възстановена от ПРОДАВАЧА, ако КЛИЕНТЪТ упражни законовото си право на отказ и върне стоките, които са били платени изцяло или частично с въпросния код.

 

  1. Който и да било промоционален код е непрехвърляем и може да се ползва само от Регистрираните КЛИЕНТИ.

 

 1. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ПОДАРЪК

 

  1. Ваучерите, които могат да бъдат закупени чрез онлайн АПТЕКАТА на ПРОДАВАЧА (наричани по-долу "ваучери за подарък"), ако има такива, могат да бъдат оползотворени само в онлайн АПТЕКАТА на ПРОДАВАЧА, освен ако не е посочено друго във ваучера.

 

  1. Ваучерите за подарък подарък могат да бъдат оползотворени в срок от 6 (шест) месеца.

 

  1. Подаръчните ваучери могат да бъдат използвани само преди завършване на процеса на поръчка. Последващо прихващане не е възможно.

 

  1. Множество ваучери за подарък могат да бъдат оползотворени за една поръчка.

 

  1. Ваучерите за подарък могат да се използват само за закупуване на стоки, а не могат да се използват за закупуване на други ваучери за подарък.

 

  1. Ако стойността на ваучера за подарък не е достатъчна за покриване на поръчката, може да се избере един от другите методи на плащане, предлагани от ПРОДАВАЧА, за да се уреди разликата.

 

  1. Оставащият баланс по ваучера за подарък няма да бъде изплатен нито в брой, нито ще бъде платена лихва, нито могат да бъдат използвани за следваща поръчка.

 

  1. Ваучерът за подарък е прехвърляем. ПРОДАВАЧЪТ може да плати с разплащателен ефект на съответния собственик, който оползотворява ваучера за подарък в онлайн АПТЕКАТА на ПРОДАВАЧА. Това не важи, ако ПРОДАВАЧЪТ знае или поради груба небрежност не е знаел за липсата на упълномощаване, недееспособността или липсата на право да представлява съответния собственик.

 

 1. КОНСУЛТАЦИИ С  МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТ

 

  1. При отпускане на лекарствен продукт без лекарско предписание, медицински изделия, хранителни добавки и други продукти за здравето, магистър-фармацевтът в онлайн АПТЕКАТА съблюдава правилата за работа в АПТЕКАТА съгласно чл. 20 и други от действащите Правила за Добра фармацевтична практика, Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта, Наредба № 28 и всякакви и всички други правила за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер.

 

  1. При потвърждаване на поръчката магистър-фармацевтът дава необходимата консултация на български език, поискана от Потребителя.

 

10.2.1 Магистър-фармацевтите са медицински специалисти, с които пациентите могат да се консултират за здравословни проблеми и здравословен начин на живот. Магистър-фармацевтът може да консултира пациента относно приеманите от него / нея лекарствени продукти - структурирана оценка на лекарствените продукти, включително устройства за приложение, медицински изделия, хранителни добавки и други продукти със значение за здравето, които пациентът приема, с цел оптимизиране на употребата им и избягване на нежелани лекарствени взаимодействия и възникването на инциденти.

 

В консултирането на пациентите магистър-фармацевтите използват съвременни, базирани на научни доказателства, източници на информация. Грижата, насочена към пациента, се състои в оказване на консултации, които зачитат и отговарят на индивидуалните потребности и особености на пациента, като гарантира, че благото на пациента се поставя в центъра на всяко терапевтично решение. Магистър-фармацевтът предоставя разбираема за пациента медицинска и лекарствена информация, като в същото време уважава неговото физическо, психологическо, социо-културно, емоционално и интелектуално състояние, здравни убеждения и ценности.

 

10.2.2 Магистър-фармацевтът помага на пациента да постигне максимална полза от лекарствата чрез рационалната им употреба. Магистър-фармацевтът е посветен на здравето и хуманното отношение към пациента и пази неговото доверие, подпомага пациента по грижовен, съчувствен и конфиденциален начин и поставя грижата за пациента в центъра на професионалната си практика, като има предвид само неговите / нейните здравни и медицински нужди и тези, определени от здравната наука. Магистър-фармацевтът отпуска лекарства без рецепта само когато е сигурен, че са безопасни, ефикасни и качествени.

 

10.2.3 Магистър-фармацевтът уважава:

 1. Индивидуалните ценности и достойнството на всеки пациент, осигурява му / й вярна, точна и разбираема информация така, че да може да вземе информирано решение що се отнася за неговото / нейното здраве;
 2. Информирания избор на пациента, който отказва лечение и живее в риск;
 3. Достойнството на пациент с намалена компетентност и се опитва да го подпомогне по подходящ начин и степен във вземането на най-доброто решение за неговото / нейното здраве.
 4. И пази правото на конфиденциалност на пациента. Информация, придобита при професионални контакти с пациента, може да бъде разкрита само ако не се разкрива идентичността на пациента. Това би могло да стане единствено след получаване на съгласие от пациента във всички случаи, предвидени в закона, или когато е необходимо, за да го предпази от вредни последствия.

 

10.2.4 Магистър-фармацевтът се консултира с колеги и пренасочва пациента, когато счете за необходимо. Магистър-фармацевтът признава правото на друго мнение, особено когато то е в полза на пациента. Магистър-фармацевтът също така осъществява сътрудничество с други медицински и здравни специалисти с цел постигане на качествено обслужване на пациента. Консултирането между медицинските специалисти е единствено с цел подобряване на здравето на пациента.

 

  1. Информацията, предоставяна от магистър-фармацевт на КЛИЕНТИ на онлайн АПТЕКАТА в рамките на онлайн консултации или консултации по телефон, е изцяло препоръчителна и не следва да обвързва избора на потребителите по какъвто и да било начин.

 

   1. ПРОДАВАЧЪТ заявява и потвърждава, че никой от магистър-фармацевтите и който и да било друг служител на ПРОДАВАЧА нямат правоспособност и не могат да поставят диагнози, да предписват съответно лечение с лекарствени продукти и въобще да извършват каквито и да било други дейности, които са от изключителната компетентност единствено на лекарите като регулирана професия. Препоръчва се консултация с лекуващия лекар и / или с лекар специалист в съответната област преди употребата на който и да било лекарствен продукт. Магистър-фармацевтите ни нямат квалификацията и знанията нито да поставят диагнози, нито да знаят вариантите на усложнения при наличието на съпътстващи заболявания, съответно не правят това.

 

   1. В случай че не сте получил(a) пълната информация относно лекарствен продукт от лекар, съветваме обезателно да посетите лекар преди употребата му. ПРОДАВАЧЪТ и / или магистър-фармацевтите не носят отговорност за липсата на консултация с лекар преди употребата на който и да било лекарствен продукт.

 

10.4 В случай на възникване на проблеми или каквито и да било здравословни неразположения при употребата на лекарствения продукт или друг продукт, закупен от онлайн АПТЕКАТА, получателят на лекарствените продукти или на другите продукти следва незабавно, без отлагане да възстанови контакта си с лекуващия го лекар с оглед да може да получи консултация и / или да му бъде извършен преглед за установяване на здравословното му състояние и предписване на съответно лечение, евентуални странични действия, нежелани реакции и други. ПРОДАВАЧЪТ и / или магистър-фармацевтите не носят отговорност ако получателят на лекарствен(ите) продукт(и) или на другите продукти не възстанови контакта си с лекуващия го лекар в такъв случай.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 1. РАЗНИ

 

11.1 Доколкото предлаганите за продажба от ПРОДАВАЧА стоки са разнообразни и постоянно допълвани с оглед обновяване на предлагания асортимент, то по всяко време ПРОДАВАЧЪТ може едностранно да променя снимките, броя и/или видовете предлагани стоки, продажните цени и други, без да уведомява за това КЛИЕНТИТЕ и случайните посетители на уебсайта. Променените цени влизат в сила незабавно и нямат действие спрямо вече направени поръчки през онлайн АПТЕКАТА.

 

11.2 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на КЛИЕНТА за нормално ползване и пазаруване от интернет сайта на АПТЕКАТА. Независимо от това, ПРОДАВАЧЪТ не гарантира: (i) че информацията, достъпна в уебсайта, включително съдържанието на който и да било КЛИЕНТСКИ профил в него, са верни, пълни, точни и без грешки; и (ii) непрекъснатата изправност на функционалностите на уебсайта на АПТЕКАТА. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за материални и нематериални вреди, претърпени от КЛИЕНТИ или от трети лица в резултат на евентуални технически проблеми при онлайн посещението и пазаруването или свързани със съдържанието на този уебсайт.

 

11.3 В случай, че КЛИЕНТЪТ счита, че негови/нейни имуществени или неимуществени права или законни интереси са нарушени и желае да отправи сигнал за установено нарушение, свързано с каквото и да било съдържание, разположено в уебсайта на АПТЕКАТА, моля незабавно ни уведомете на info@benu.bg, с оглед на това да можем да пристъпим към отстраняването му.

 

11.4 При и по повод на разглеждане и ползване на съдържанието и пазаруване онлайн от Аптеката, КЛИЕНТИТЕ и случайните посетители на уебсайта на Аптеката следва: (i) да съблюдават правата на интелектуална собственост на ПРОДАВАЧА и на трети лица, включително относно търговските марки и друга интелектуалната собственост по отношение на предлаганите продукти, публикуваните теехни снимки, изображения, оформление, текстове, материали, алгоритми, бази данни и каквито и да било други функционалности на уебсайта на АПТЕКАТА; и съответно (ii) да не размножават, да не пренасят на други създавани уебсайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм като настоящия сайт, да не цитират, да не копират и/или адаптират, да не публикуват, да не въвеждат в информационни системи по какъвто и да било начин съдържанието на настоящия интернет сайт на АПТЕКАТА или която и да било част(и) от него без изричното предварително писмено съгласие на ПРОДАВАЧА или без да се позоват на този уебсайт, включително като сложат линк към него, освен ако съдържанието е възпроизведено чрез функцията "сподели".

 

11.5 С приемането на тези ОУ и сключване на договор за продажба от разстояние помежду си, всяка от страните изразява изрично своето съгласие да счита отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване от получателя. В случай, че КЛИЕНТЪТ е посочил невалиден адрес на електронна поща, изпратеното му изявление ще се счита за получено само с изпращането му от страна на ПРОДАВАЧА, дори ако не е било получено.

 

11.6 ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да прекрати продажбата на стоки на Регистриран КЛИЕНТ от интернет сайта на АПТЕКАТА, блокирайки достъпа му до неговия потребителски профил (акаунт), в случай че:

 1. действията му/й или действията на негов представител, в случай на КЛИЕНТ - юридическо лице, нарушават настоящите ОУ, включително, но не само, съставляват системни злоупотреби или недобросъвестно поведение като например, връщане на стока в недобър търговски вид, поръчване на стоки и незаплащането им впоследствие и/или неосъществяване на повече от 3 (три) доставки по причини, за които отговаря КЛИЕНТЪТ, предоставяне на грешни данни в акаунта и др.;
 2. действията му/й или действията на негов представител, в случай на КЛИЕНТ - юридическо лице, вредят по какъвто и да било начин на други Регистрирани КЛИЕНТИ, на Нерегистрирани КЛИЕНТИ или на ПРОДАВАЧА;
 3. КЛИЕНТЪТ или негов представител, в случай на КЛИЕНТ - юридическо лице,   публикува съдържание в социалните мрежи и/или в блог на сайта на АПТЕКАТА, ако има такъв блог, което би могло да навреди на доброто име на ПРОДАВАЧА или на функционирането на сайта на АПТЕКАТА.

 

11.6.1 ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да премахва съдържание, което е противозаконно, невярно, обидно, противоречи на морала и добрите нрави, подканва към и/или разпространява насилие, омраза, съдържа неприлични изрази, фрази или знаци или е в нарушение на разпоредбите на настоящите ОУ. ПРОДАВАЧЪТ може да премахне такова съдържание и/или да блокира акаунта на Регистриран КЛИЕНТ, който публикува подобно съдържание.

 

11.6.2 ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото временно да блокира акаунт на Регистриран КЛИЕНТ или достъпа му до определени продукти / страници в сайта на АПТЕКАТА, в случай че установи, че безопасността на акаунта му е подложена на риск. ПРОДАВАЧЪТ може едностранно да изиска от Регистрирания КЛИЕНТ да промени паролата си, за да може да използва сайта www.benu.bg. В случай че ПРОДАВАЧЪТ блокира акаунта на Регистриран КЛИЕНТ, съответният Регистриран КЛИЕНТ следва да получи предварително писмено съгласие от ПРОДАВАЧА, за да си създаде нов акаунт в сайта на АПТЕКАТА.

 

11.7 За всички неуредени в тези ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

 

11.8 В случай на спорове между страните относно договора за продажба от разстояние между тях, спорните въпроси ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство чрез преговори между страните. При невъзможност да се постигне съгласие в рамките на 1 (един) календарен месец от възникване на спорен въпрос, всички спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, могат да бъдат отнесени за разрешаване до компетентния гражданскоправен български съд.

 

11.9 Без предварително писмено съгласие на другата страна, никоя страна няма право да прехвърля всички или част от своите права и задължения по тези ОУ или договора за продажба от разстояние. Прехвърлянето на права към свързано лице на ПРОДАВАЧА, по смисъла на ТЗ, не изисква съгласие на другата страна.

 

11.10 Тези ОУ са приети с решение на управителите на ПРОДАВАЧА от 04.08.2022 г. и влизат в сила, считано от 04.08.2022 г.; изменени и допълнени са с решение на управителите на ПРОДАВАЧА от 23.09.2022 г., които промени влизат в сила, считано от 23.09.2022 г.; изменени и допълнени са с решение на управителите на ПРОДАВАЧА от 09.01.2023 г., които промени влизат в сила, считано от 09.01.2023 г.,изменени и допълнени са с решение на управителите на ПРОДАВАЧА от 09.01.2024 г., които промени влизат в сила, считано от 09.01.2024 г..  Ако КЛИЕНТ (Pегистриран КЛИЕНТ или Нерегистриран КЛИЕНТ) или случаен посетител не ги приема, той/тя следва незабавно да преустанови посещението си на уебсайта на АПТЕКАТА с цел закупуване на стоки.

 

11.11 Предвид че предлаганите от ПРОДАВАЧА видове стоки са разнообразни и могат да бъдат допълвани или премахвани от сайта на АПТЕКАТА, както и във връзка със законодателни промени, ПРОДАВАЧЪТ може едностранно да изменя и допълва настоящите ОУ, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на този уебсайт. В 7 (седем) - дневен срок от приемането на измененията в ОУ ПРОДАВАЧЪТ изпраща уведомление за тях до всеки:

 1. Регистриран КЛИЕНТ; и
 2. Нерегистриран КЛИЕНТ, който към датата на влизане в сила на измененията има действащ договор за продажба от разстояние с ПРОДАВАЧА;

на посочен от него / нея телефон, електронна поща (имейл) или адрес за кореспонденция. В рамките на 1 (един) месец от получаването на съобщението относно промените в ОУ, направени по инициатива на ПРОДАВАЧА, КЛИЕНТЪТ има право да изпрати писмено уведомление до ПРОДАВАЧА на имейл адрес: info@benu.bg или на адреса за кореспонденция на ПРОДАВАЧА, че: (a) се отказва от договора за продажба от разстояние, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, при което се счита, че договорът за продажба от разстояние се прекратява незабавно след получаване на писменото изявление на КЛИЕНТА; или (б) ще продължи да го изпълнява при действащите преди изменението ОУ. Ако в рамките на посочения срок КЛИЕНТЪТ не изпрати на ПРОДАВАЧА такова писмено уведомление, той се счита за обвързан от измененията в ОУ.

 

11.12 Нерегистриран КЛИЕНТ, който към датата на влизане в сила на измененията няма действащ договор за продажба от разстояние с ПРОДАВАЧА, изразява несъгласието си с промените в ОУ на ПРОДАВАЧА като преустанови по-нататъшно ползване и пазаруване от уебсайта на АПТЕКАТА.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КУКИТА (COOKIES)

 

12.1 При и по повод на ползването и пазаруването от уебсайта на АПТЕКАТА, моля запознайте се с Политиката за защита на лични данни и кукита (cookies).

 

12.2 ПРОДАВАЧЪТ има право да събира, обработва и съхранява лични данни на Потребители и представители на корпоративни КЛИЕНТИ, при съблюдаване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета и на Закона за защита на личните данни. Условията, при които ПРОДАВАЧЪТ обработва и защитава тези лични данни, включително обема данни, целите и средствата за обработването им, съответните мерки за защита, лицата, на които може да ги разкрива и реда за това са уредени в Политиката за защита на лични данни и кукита (cookies).

 

 1. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

 

ИАЛ към Министъра на здравеопазването

Комисия за защита на Потребителите

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на конкуренцията

 

Български фармацевтичен съюз

Българска асоциация на помощник-фармацевтите

 

 1. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

14.1 Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове на следния Интернет адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от договори за онлайн покупка или услуги, включващи Потребител.

 

14.2 ПРОДАВАЧЪТ не е длъжен и не желае да участва в процедура за разрешаване на спорове пред който и да е Потребителски арбитражен съвет.